dilluns, 26 d’abril del 2010

Acta Assemblea ordinària del dia 19 d'abril de 2010

A les 16:45 hores del dia dinou d’abril de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Trobada 2010, a Benimaclet.
3. Activitats Extraescolars curs 2010-2011.
4. Escola d’Estiu.
5. Festa de Fi de Curs.
6. Informe Junta de l’AMPA.
7. Precs i preguntes.

En primer lloc, es fa lectura de l’acta corresponent a la reunió del dia 1 de març de 2010, que queda aprovada sense esmenes.

Tot seguit es proporcionen a l’assemblea diferents informacions relacionades amb la Trobada 2010: i) el dia 28 d’abril es recolliran les samarretes i les carpetes al CEIP Pare Català; ii) la setmana del 26 al 29 d’abril es posaran a la venda les samarretes de l’associació Benimaclet Viu; iii) el dia 5 de maig, a les 18 hores es farà una taula rodona a l’IES Ferrer i Guàrdia sobre Carles Salvador i Ventura Pascual, a càrrec de l’estudiós Vicent Torregrosa i del professor i membre de l’IEC, Vicent Pitarch; iv) el dia 8 de maig es retrà homenatge als mestres, amb visita al cementiri (10 h.), inauguració d’una placa commemorativa (11 h.), lectura de poemes de Carles Salvador a l’Assemblea de Veïns (11:30 h.), dansada fins a la plaça amb dolçaina i tabal, jocs gegants per als menuts, partides de pilota amb xiquets i xiquetes i finalització amb orxata i vermut (12 h.); v) el dia 13 de maig tindrà lloc la gala Sambori, a la Universitat; vi) el dia 16 de maig es durà a terme la Trobada d’Escoles en Valencià; vii) finalment, el dia 21 de maig es farà el Concert Gira 10 al CEIP Pare Català.

Pel que fa als tallers que l’AMPA organitza per al dia de la Trobada, s’informa que cal anar aportant material. En aquest sentit, es deixarà disponible una capsa a l’escola perquè, qui vulga hi vaja portant envasos de productes lactis per fer-ne les maraques. D’altra banda, es necessitaran previsiblement 8 voluntaris per fer torns als tallers, i alguns altres voluntaris que es puguen fer càrrec de muntar i desmuntar la infrestructura necessària. En un primer sondeig, s’hi presenten com a voluntaris: Tallers: Empar, Mari, Rosa, Josep; Muntatge: Rosa, Pierre; Desmuntatge: Pilar.

En relació al punt tercer de l’ordre de dia s’informa els assistents que les xerrades per a pares i mares a càrrec del psicòleg Federico L. Petricca tindran lloc els dies 27 d’abril i 11 de maig, de 17 a 18:30 h. La segona d’aquestes sessions s’organitzarà a partir dels interesos manifestats pels assistents a la sessió del dia 27. A més, s’hi repartiran fulls d’inscripció per a l’escola de pares del curs 2010/2011. D’altra banda, pel que fa a l’organització d’activitats extraescolars de cara al curs vinent, s’hi expressen a l’assemblea diverses opinions quant a la conveniència o no d’establir criteris de flexibilitat a l’hora d’inscriure-hi els alumnes. Alguns membres de l’assemblea es mostren partidaris de ser escrupulosos a l’hora de fer complir els terminis d’inscripció, mentre que d’altres admetrien un cert grau de flexibilitat en benefici de una major oferta efectiva. Finalment, hom arriba a l’acord d’establir un doble torn d’inscripció a les activitats: un primer període al mes de juny, complementat amb un segon període al setembre per als alumnes que s’incorporen per primera vegada a l’escola i per a aquells que s’haguessen inscrit en activitats que finalment no es duran a terme i que vulguen aleshores inscriure’s en d’altres que sí que hagen eixit endavant. Aquest calendari comptarà, tanmateix, amb l’excepció de la inscripció a l’anglès com a extraescolar, activitat organitzada per Euroenglish, les sol·licituds de la qual caldrà lliurar en mà al despatx de l’AMPA entre el 21 i el 28 d’abril, tant en horari de matí com de vesprada.

Quant al quart punt de l’ordre del dia, s’informa que el dia 28 d’abril es repartirà entre l’alumnat el full d’inscripció a l’Escola d’Estiu 2010. Aquestes inscripcions es recolliran fins al dia 20 de maig.

El cinquè punt de l’ordre del dia és la Festa de Fi de Curs que organitza l’AMPA. En relació amb aquest punt són debatudes per l’assemblea diverses opcions per concretar-ne la data. Finalment, es proposa el dia 23 de juny, últim de classe, proposta que els representants de l’AMPA elevaran al Consell Escolar. Caldrà, també, perfilar el contingut de la festa.

Tot seguit es transmeten a l’assemblea algunes informacions de la Junta. En primer lloc, el president informa sobre els contactes mantinguts recentment amb la Direcció General de Règim Econòmic de la Conselleria d’Educació en relació a la qüestió del barracó d’Educació Infantil. En aquestes converses, el president ha tingut ocasió de fer conèixer les accions reivindicatives dutes a terme fins al dia d’avui i també les que la comunitat escolar ha previst de dur endavant en el futur immediat. Després d’això s’informa que els diners de la loteria de Nadal han servit per pagar l’actuació del grup Lluerna Teatre. D’altra banda, se sotmet a votació la possibilitat de retornar els diners de la loteria de Nadal havent expirat el termini de cobrament de les participacions. El resultat de la votació és de 2 vots a favor, 6 vots en contra i 3 abstencions, amb la qual cosa queda desestimada la proposta. Seguidament s’informa sobre la probable adjudicació a l’AMPA de la subvenció sol·licitada a la Junta de Districte, que servirà per pintar els camps de futbet, bàsquet, tennis, pistes de la zona de primària i jocs per a la zona d’infantil, com ara samboris o espirals de diferents colors. També s’informa els assistents sobre les dates de les representacions dirigides per Empar Pla amb els alumnes de l’activitat extraescolar de teatre i expressió corporal. Són les següents: 25 de maig (alumnes d’EI 5 anys “En el fons del mar”); 26 de maig (alumnes d’EI 3 i 4 anys “Les marietes mandroses”); 27 de maig (alumnes de primària “Zacarias el llibreter”). Finalment, l’assemblea valora favorablement la proposta de celebrar a l’escola la Diada de Sant Jordi, amb una activitat consistent en el préstec de llibres en valencià entre els pares i els alumnes del centre, per a la qual cosa s’habilitarà una tauleta la vesprada del dia 23 on s’hi exposaran els llibres que s’hi hagen aportat al llarg de la setmana.

En el torn de precs i preguntes es proposa que els representants dels pares al Consell Escolar hi aporten, en nom de l’AMPA, un escrit de condolença per als pares de l’alumne Carlos J. García.
Es proposa que la propera assemblea tinga lloc el dia 5 de maig de 2010. Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 18:10 hores.

El secretari El president

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.