dilluns, 22 de novembre del 2010

Acta de la reunió del 25 d'octubre de l'AMPA

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2010

A les 16:40 hores del dia vint-i-cinc d’octubre de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes de novembre, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Canguratge de les activitats extraescolars: opcions per a la monitora.
3. Informes de la Junta.
4. Precs i preguntes.

En primer lloc, es fa lectura de l’acta de l’assemblea del dia 4 d’octubre de 2010, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, el president presenta davant l’assemblea les quatre possibilitats existents per tal de fer front al problema de la situació laboral de l’encarregada del canguratge.
Aquestes solucions són:

1) que es dóne d’alta com a treballadora autònoma;
2) que l’empresa IRCO amplie el seu horari laboral;
3) que FORCUIN li faça una assegurança. Aquesta opció representaria un increment del 35% del cost del canguratge, increment corresponent a les despeses de la seguretat social; i, finalment,
4) continuar com fins ara.

Atès que la treballadora s’ha manifestat en contra de les dues primeres opcions, l’assemblea fa una votació per triar entre la tercera i la quarta d’aquestes, amb el següent resultat: opció 3: vuit vots; opció 4: zero vots; abstencions: quatre.
D’aquesta manera, s’acorda per majoria adoptar la solució enunciada al tercer punt d’aquesta relació.

En el tercer punt de l’ordre del dia s’exposen davant de l’assemblea les informacions que es detallen a continuació:

a) Consell Escolar del dia 14 d’octubre: en aquest Consell van ser presentats els membres nous del sector del professorat i, d’altra banda, es va comunicar la renúncia de Mª Carmen Martí, que serà substituïda per Pilar Boix, a partir dels resultats de les eleccions de 2008.
En la PGA són aprovades les festes de l’escola, incloent-hi les de l’AMPA (Correllengua, Nadal, Carnestoltes, Falles Alternatives, Olimpíada Cultural, Trobada 2011, Dia del Llibre i Festa de Fi de Curs). El Consell escolar aprova que l’AMPA puga informar en totes les reunions de classe que se celebren al llarg del curs. S’aprova també que el 22 de desembre l’alumnat eixirà de l’escola a les 13 h., i a les 15 h. els alumnes del menjador. Pel que fa al menjador, el preu dels comensals fixos baixa de 4,25 a 4,10 € com a conseqüència de la retirada del projecte de menjadors escolars de la Conselleria. La direcció informa que el despatx de l’AMPA disposarà de connexió informàtica a primers de novembre. En relació als xandalls nous, no hi ha cap novetat pel fet que la mestra que se n’encarrega està de baixa. Finalment, pel que fa al nou aulari s’informa que s’han pres mesures de camps electromagnètics i que se’n farà una altra de so i de temperatura.
Pel que fa a les properes eleccions al Consell Escolar, on seran elegits tres representants del sector de pares i mares, es demanen voluntaris per ocupar-se de la mesa electoral. S’hi ofereixen Pierre Clouet, Blanca Esther González, Marian Tamarit i Eva Vives.

b) A 25 d’octubre s’hi ha arribat al 74,5 % de socis, percentatge que durant el curs 09/10 va ser assolit el 9 de febrer de 2010. Per cursos, els percentatges són: 6è= 56,2%; 5è=70%; 4t=74%; 3r=84%; 2n=68%; 1r=87,5%; Inf. 5 anys= 96%; Inf 4 anys= 64 %; Inf 3 anys = 72 %. Totes les famílies que s’han fet sòcies i han facilitat una adreça de correu electrònic estan apuntades al banc de dades de l’AMPA (93 de 120).

c) La loteria de Nadal estarà a la venda per a les famílies sòcies des del 2 fins al 12 de novembre. A partir del 16 de novembre, fins al 23 del mateix mes, la loteria sobrant eixirà a la venda per a les famílies sòcies que en vulguen més, i per als no socis. El 25 de novembre hauran d’haver estatpagats els dècims a l’administració.

d) Pel que fa a les subvencions, queda per finalitzar la tramitació de la que concedeix la Conselleria de Benestar Social.

e) Altres qüestions:

- El president de l’AMPA va suggerir a la direcció del centre que l’alumnat de primària pogués aprofitar una hora a l’estudi durant el temps del menjador, tal com diverses famílies havien sol·licitat.
Tanmateix, el centre no disposa d’instal·lacions aprofitables a tal fi. La possibilitat de dur a terme una activitat extraescolar d’aquest perfil ensopegaria amb la mateixa dificultat.

- L’AMPA ha subvencionat amb 495 € l’última excursió realitzada per l’escola.

- El president de l’AMPA acudirà al llarg de la setmana a la Conselleria d’Educació per tal d’interessar-se sobre la partida econòmica per a les obres del CEIP Carles Salvador. D’altra banda, ha suggerit a la direcció la possibilitat d’intercanviar l’aula d’EI 5 anys per l’aula multiusos.

En l’apartat de precs i preguntes es van produir diverses intervencions en relació a assumptes diversos comara l’assistència de l’alumnat a les excursions que organitza el centre o l’escola de pares.

Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 17:55 hores.

El secretari

El president

Vist-i-plau

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.