dimecres, 13 de gener del 2010

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DEL DIA 11 DE GENER DE 2010

Acta de la Junta Extraordinària.

Reunits el dia 11 de gener de 2010 a les 16: 40 hores, l´Assemblea de l´AMPA del C.E.I.P. Carles Salvador, es procedeix a començar la Junta extraordinària amb un únic punt del dia:

Punt únic: Reestructuració i nous càrrecs de la Junta de l´ AMPA.

Es presenta la reestructuració i candidatura per al pròxim òrgan de representació de l'Associació i s´aproven els nous càrrecs.
El resultat de dita reestructuració, és el següent:

- President: Josep Ricard Revert Penadès
- Vicepresidenta: Pilar Boix Sales.
- Secretari: Vicent Torres Beltran
- Tresorera: Sara Moltó Gisbert.
- Vocals:

  • Teresa Bausà Gallén
  • Mónica Beneito Navalón
  • Ana Mª Pérez Navarro
  • Amparo Balaguer Pérez.
  • Pilar Vilaplana López.
  • Sara Gil Calvo.
  • Rosa Mº Gil Calvo.
  • Mª Carmen Martí Peris.
  • Ana Valiente Calvo.
  • Estíbaliz Estrada

Acta de la Reunió de l'AMPA del día 11/01/2010

A les 16’50 hores del dia 11 s’inicia l’Assemblea Ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador corresponent al mes de gener de 2010 amb l’assistència dels membres de la Junta i de diversos socis, d’acord amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
2.- Mobilitzacions:
2.1.- Barracó.
2.2.- Logopeda.
2.3.- Tanca.
3.- Informe sobre la festa de Nadal de l’AMPA.
4.- Trobada 2010, Benimaclet Viu.
5.- Informacions:
5.1.- Subvencions.
5.2.- Loteria de Nadal.
6.- Precs i preguntes.


1.- En primer lloc, es fa lectura de l’acta corresponent a la reunió del dia 9 de desembre de 2009, que queda aprovada sense esmenes per assentiment general.

2.- Tot seguit, els assistents tracten el segon punt de l’ordre del dia, corresponent a les iniciatives i mobilitzacions dutes a terme fins a la data, en relació a les mancances més rellevants de l’escola en aquests moments.

2.1.- Pel que fa a la qüestió del barracó d’Educació Infantil, s’informa sobre la reunió que tingué lloc el dia 21 de desembre de 2009 entre els representants de la Conselleria d’Educació d’una banda, i els representants del col·legi i de l’AMPA de l’altra. En aquesta reunió, els membres de l’AMPA van poder comprovar els treballs realitzats fins ara en el projecte d’ampliació de l’escola (plànols, nous esborranys, etc.) i van tenir oportunitat de fer-hi suggeriments i aportacions puntuals. Aquest projecte estarà previsiblement acabat durant el mes d’abril de l’any en curs, la qual cosa representa un avançament de mig any respecte de la data que s’havia previst inicialment a partir de les informacions rebudes en la reunió mantinguda en el mes de maig amb els representants de la Conselleria d’Educació per tractar d’aquest mateix punt. Aquest avançament de la data de finalització del projecte es deu, entre altres raons, al canvi de l’empresa que el duu a terme. Les impressions rebudes en la darrera reunió van ser, en general, positives. Tanmateix, informacions obtingudes assenyalen que el CEIP Carles Salvador no figura en cap licitació prevista per a 2010 ni per a 2011, la qual cosa torna a situar en un horitzó llunyà la realització de les obres necessàries. En aquest sentit, s’hi expressen diverses opinions quant a la conveniència de continuar amb les mobilitzacions en aquest moment. D’altra banda, el president proposa sol·licitar una reunió amb els nous càrrecs de Conselleria, nomenats recentment en substitució dels anteriors. Finalment, tenint en compte que en la reunió del dia 21 de desembre va quedar establert que el centre s’interessaria novament davant la Conselleria sobre l’estat del projecte durant la segona quinzena de febrer, hom acorda ajornar la convocatòria de noves mobilitzacions fins aquell moment.

2.2.- En relació a la qüestió de la manca d’un logopeda a l’escola, el president de l’AMPA ha mantingut durant els mesos de desembre i gener diversos contactes amb el Sr. Antonio Ramos, representant de la Conselleria. En teoria, el dia 14 de desembre s’hauria d’haver incorporat un logopeda a l’escola de manera interina, però tal incorporació va ser aturada per la Conselleria d’Hisenda. D’altra banda, els plans actuals de l’Administració semblen haver derivat cap a la compartició del logopeda amb altres centres. Concretament, es parla de la possibilitat d’enviar a l’escola la mateixa logopeda que ja hi intervenia els cursos anteriors. Però es dóna el fet que aquesta persona es troba destinada actualment en altres dos centres, de manera que al CEIP Carles Salvador hi aniria només determinats dies de la setmana per atendre els casos dels alumnes amb necessitats més acusades en aquest sentit. D’altra banda, els informes necessaris per sol·licitar la renovació del servei de logopèdia s’emeten cap al mes d’abril, per la qual cosa si arribem en aquella data sense que la vacant haja estat coberta hi ha serioses probabilitats que aquest servei quede revocat definitivament. En aquest sentit, el president informa que el dia 18/01/10 es farà una reunió entre FAPA i les AMPA dels col·legis afectats on, previsiblement, es prendrà alguna decisió quant als passos a seguir. En aquest punt, alguns membres de l’AMPA comenten diverses possibilitats per tractar de conscienciar les famílies afectades per tal que intervinguen de manera decidida en defensa dels interessos dels seus fills, atesa la indiferència i la passivitat amb què moltes d’aquestes famílies han assumit aquest problema fins ara. En qualsevol cas, es recorda la responsabilitat de l’AMPA en la defensa de l’interès general de l’alumnat del centre i, en conseqüència, es manifesta la voluntat de continuar duent a terme les accions pertinents per tal d’evitar el risc que l’escola perda un servei que estava consolidat.

2.3.- Quant a la qüestió relativa a la tanca de l’escola s’informa els assistents que els operaris de l’Ajuntament ja han conclòs els treballs de sanejament i pintura, tant de la tanca pròpiament com de la part frontal de la reixa. Tanmateix, no hi ha pressupost per pintar la part superior de la reixa en la resta del perímetre de l’escola.

3.- Tot seguit es tracta el punt següent de l’ordre del dia, en relació a la festa de Nadal de l’AMPA. S’informa els assistents que les despeses i els ingressos corresponents a aquell dia són els que es detallen a continuació:
Despeses:
* Detalls infantil i 1r cicle de primària.......................129,60 €
* Detalls 2n i 3r cicle primària....................................70,60 €
* Detalls patge i Jani..................................................52 €
* Despeses esmorzar (beguda, plats, gots, rifa...)..........56,26 €
* Pernil rifa................................................................38 €
TOTAL...........................................................346,50 €
Ingressos obtinguts durant l’esmorzar (samarretes, xapes...)...451,50 €
BENEFICI.......................................................105,04 €

Pel que fa a les activitats de la festa de Nadal de l’escola s’hi expressen diverses opinions en el sentit que convindria renovar-ne els continguts per tal d’evitar la sensació de repetició rutinària de les mateixes activitats any rere any. És clar que el pes educatiu d’aquesta renovació ha de recaure en el professorat del centre, però l’AMPA no pot defugir la seua responsabilitat i, en conseqüència, ha de col·laborar-hi en la mesura de les seues possiblitats. Per això, els representants dels pares al Consell Escolar proposaran revitalitzar la comissió de festes per tal de fer possible que hi haja una nova aportació d’idees i una planificació adequada de les activitats del centre. A més, alguns socis de l’AMPA apunten la possibilitat de traslladar aquesta festa a la vesprada del dia anterior al de les vacances o bé canviar-ne l’horari per fer-la a les 15’30 hores amb la finalitat que tant les famílies com l’equip docent del centre hi puguen assistir sense que això els represente un trastorn. També s’assenyala la possibilitat que en pròximes ocasions es llogue amb diners de l’AMPA una tarima que permeta dur endavant les actuacions d’una manera més còmoda per a tothom. D’altra banda, es comenta que el desenvolupament de la festa de Nadal d’aquest curs es va veure fortament afectat per una meteorologia lleugerament adversa, la qual cosa va posar tristament en relleu l’absoluta precarietat de les instal·lacions del col·legi, que no disposa d’una mera sala d’actes on poder dur a terme en condicions normals un acte d’aquestes característiques.

4.- En relació a la Trobada d’Escoles en Valencià 2010, s’informa que la propera reunió organitzativa tindrà lloc el dimarts 19 a les 18:30 hores al CEIP Carles Salvador. Es recorda que la comissió organitzadora de la Trobada ha demanat voluntaris per als nombrosos actes programats (presentació, homenatge, trobada, concert...). Pel que fa al repartiment de les paperetes de la rifa de la CAPPEPV (quatre per família), s’acorda que enguany es pagaran en el moment de recollir-les i que a tal efecte l’AMPA posarà una tauleta a l’entrada de l’escola durant una setmana on es durà a cap la venda.

5.- Després, els assistents tracten el següent punt de l’ordre del dia, amb informacions diverses quant a subvencions atorgades per diversos organismes públics. S’informa que el dia 07/01/10 va ser publicada la convocatòria de la subvenció de la Conselleria de Benestar Social per a activitats complementàries que tinguen com a finalitat la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquesta subvenció cobreix una part de les despeses generades per l’escola matinera i per l’escola d’estiu. El lliurament de la documentació s’ha de fer abans del 7 de febrer de 2010. D’altra banda, la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació ha publicat avui una subvenció a activitats relacionades amb l’educació del consumidor i l’economia sostenible que també es podria prendre en consideració per part de l’escola.
Hom informa els assistents que les dades de la loteria de Nadal, a dia d’avui, són les següents:
- Dècims venuts: 132
- Benefici: 625 €
- Paperetes AMPA: 5 (60 € premi)
- Pèrdues: 25 €
El dia 23 de desembre es va obrir un compte nou a RURALCAIXA amb 13.200 €, amb l’exclusiva finalitat de pagar la loteria premiada. En aquest compte queden a hores d’ara 6204 €. D’altra banda, al compte de l’AMPA hi ha actualment 4.216,18 €.

6.- La primera intervenció en relació a l’últim punt de l’ordre del dia és per posar de manifest l’agraïment d’alguns socis per l’esforç que la Junta duu a terme en l’exercici de les seues funcions. Després, el president pren la paraula per manifestar una vegada més la necessitat d’involucrar els socis de l’AMPA en les múltiples tasques que s’han de portar endavant. En aquest sentit, posa en relleu que no té cap voluntat de concentrar el protagonisme en la seua persona, per la qual cosa manifesta la necessitat de repartir les funcions que actualment assumeix sense que siguen pròpies del seu càrrec. Els assistents a la reunió mostren el seu acord amb aquesta necessitat i posen de manifest la seua predisposició a contribuir en el repartiment de les funcions que fins ara no han estat assignades específicament.

Es proposa la data del dimecres 3 de febrer per a la pròxima assemblea de l’AMPA. Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 18:20 hores.

El secretari Vist-i-plau
El president

Vicent Torres Beltran Josep Ricard Revert Penadès

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.