dilluns, 8 de febrer del 2010

ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2010

A les 16:45 hores del dia quatre de febrer de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l´acta anterior.
2.- Informe mobilitzacions.
2.1.- Barracó.
2.2.- Logopèdia.
3.- Informe Consell Escolar.
4.- Trobada 2010.
5.- Informe FAPA-València (Assemblea general extraordinària de l´1 de febrer).
6.- Precs i preguntes.

1.- En primer lloc, els assistents aproven sense esmenes l’acta de la reunió del dia 11 de gener de 2010.
2.- El segon punt de l’ordre del dia fa referència a dos problemes de solució pendent: el barracó i el nomenament del logopeda.

2.1.- Pel que fa al barracó d’Educació Infantil, havent constatat que a dia d’avui les dades de què disposem són les mateixes que coneixíem al mes de gener, i després d’un breu intercanvi d’opinions sobre la conveniència d’iniciar en aquests moments noves mobilitzacions conduents a l’acceleració del procés de construcció del nou aulari, hom acorda d’ajornar qualsevol nova iniciativa fins al moment que el Centre obtinga noves informacions provinents de l’Administració, previsiblement durant la segona quinzena d’aquest mes.

2.2.- En relació a la qüestió del logopeda hom assenyala en primer lloc que la Conselleria d’Hisenda continua sense donar el vist-i-plau al nomenament corresponent. D’altra banda, com a conseqüència de l’estat actual de coses, els alumnes de 1r curs d’Educació Infantil susceptibles de necessitar una intervenció continuen sense ser atesos, per tal com ni tan sols han estat diagnosticats a aquestes alçades de curs. A hores d’ara, l’escola compta tan sols amb els serveis a horari parcial d’una mestra d’audició i llenguatge, que atén exclusivament els casos més necessaris d’aquells alumnes que ja havia diagnosticat en cursos anteriors. Fins ara, l’AMPA ha dut a terme totes les gestions que eren al seu abast per donar solució a aquest problema tan important, la darrera de les quals va consistir a lliurar un escrit adreçat al Sr. Director General d’Ordenació i Centres Docents amb data de 27 de gener. D’altra banda es constata una vegada més que la continuïtat d’aquest servei de cara al curs vinent depén de la sol·licitud de recursos personals complementaris d’educació especial que s’ha de cursar previsiblement abans que finalitze el mes de març. Això incrementa notablement la urgència de les diagnosis pendents, ja que les dades referides a l’alumnat matriculat en el curs actual seran requerides en l’esmentada sol·licitud. Per aquesta raó, es proposa concertar una reunió amb el cap de servei de necessitats educatives especials tan aviat com siga possible, en la qual caldria plantejar possibles alternatives a la situació actual, tot centrant els esforços en la diagnosi dels casos pendents.

3.- Tot seguit es transmeten a l’assemblea les informacions corresponents al Consell Escolar celebrat el dia 03/02/10.
Pel que fa a la qüestió de la festa de Nadal, els representants dels pares, tal com s’havia acordat en l’assemblea del dia 11/01/10, van proposar la revitalització de la comissió d’activitats per tal de promoure la renovació dels continguts de la festa, i alhora, van suggerir la possibilitat de traslladar la festa a la vesprada del dia anterior o bé de canviar-ne l’horari per fer-la a les 15:30 h. de l’últim dia de classe. Aquestes propostes van ser preses en consideració per part del Consell Escolar de cara al proper curs.
Els representants de l’AMPA van referir-se durant el Consell Escolar a la proposta feta unes setmanes abans en el sentit de posar en relació la celebració del Dia de la Pau amb la catàstrofe esdevinguda a Haití per tal de dotar aquella celebració d’un contingut real d’una estremidora actualitat, proposta que llavors va ser desestimada. Tanmateix, incidint en aquesta mateixa línia d’actuació, també es va proposar al Consell Escolar que es considere la possibilitat de fer un mural commemoratiu de la Trobada 2010 per part dels alumnes, petició que va ser acceptada amb l’única objecció que els alumnes de sisè curs fan cada any al col·legi un mural de comiat de tema lliure, raó per la qual cadrà veure si és possible de fer encaixar les dues activitats. Per concloure aquest punt, s’informa els assistents a l’assemblea que la recaptació total de la campanya d’ajuda a Haití, malgrat haver quedat deslligada d’un context pedagògic, ha estat de 526’65 €.
Pel que fa a la proposta de rebaixar des dels 3’05m actuals fins a 2’60 m l’alçada de les cistelles de bàsquet per tal d’adaptar-les a les necessitats dels alumnes de l’escola, d’edats compreses entre els 3 i els 11 anys, el Consell Escolar va acordar de tramitar-ne la sol·licitud corresponent a l’Ajuntament. D’altra banda, tenint en compte que sembla probable un retard considerable en la resposta de l’Administració Local, l’assemblea discuteix la viabilitat de dur a terme el projecte abans de rebre la conformitat de l’Ajuntament. En aquest sentit, es posen de manifest dubtes en relació a assumptes diversos com ara la conveniència de rebaixar l’alçada de les quatre cistelles o, sobretot, l’abast de la responsabilitat civil. Conseqüentment, l’assemblea determina subordinar qualsevol acció en aquest sentit a l’obtenció d’una resposta per part de l’Ajuntament en un termini raonable.
Una altra qüestió tractada al Consell Escolar va ser la festa de Carnestoltes. Els representants dels pares van manifestar-hi opinions en el sentit que semblava preferible la celebració de la festa tal com es feia fins al curs 07/08, amb la plena incardinació dels continguts en la programació pedagògica, davant de l’opció actual, en què el reflex de la festa en el context de l’aula s’hi ha vist considerament reduït. Davant d’això, els representants dels mestres al Consell Escolar oposaren que un major aprofundiment del treball relacionat amb el Carnestoltes repercutiria negativament en l’acompliment de la programació.
D’altra banda, en relació a la festa de Carnestoltes, l’AMPA proposa encetar la campanya “PAU, AMOR I UN AULARI NOU”. En aquest punt alguns membres de l’AMPA opinen que pot haver-hi pares que discrepen de dotar la festa d’un contingut reivindicatiu, tenint en compte que es tracta d’una celebració escolar. Altres assistents, en canvi, entenen que una reivindicació d’aquesta naturalesa hauria de ser universal. Finalment, el president puntualitza que aquesta proposta té, com és natural, un caràcter absolutament voluntari, de tal manera que es deixa a la lliure elecció de cadascú la decisió d’afegir-s’hi o de mantenir-se’n al marge.

4.- Després l’assemblea tracta el punt de l’ordre del dia relacionat amb la Trobada 2010. En aquest sentit, s’assenyala que aquest any s’ha optat per repartir les paperetes de la rifa en mà, sense ajornar-ne el pagament, tenint en compte que els precedents de la loteria de Nadal no auguraven un balanç final satisfactori. Fins a la data, s’han venut les paperetes corresponents a 43 famílies, amb un total de 179 €. Les paperetes podran continuar venent-se fins a l’11 de febrer. Pel que fa a la qüestió de les dansetes, s’ha repartit una circular entre els alumnes perquè s’hi apunten. A l’assemblea, s’assenyala que poden apuntar-se els alumnes encara que no puguen quedar-se fins a l’hora de finalització de l’activitat per qüestions de compatibilitat amb altres extraescolars. En relació a la qüestió de la Ruta Segura, s’informa que el barri és ple de comerços exhibint cartells de la Ruta que es refereixen exclusivament al CEIP Pare Català. En aquest sentit, es proposa enviar una carta al president de l’Associació de Veïns i a l’Associació de Comerciants de Benimaclet exigint una Ruta Segura per a la nostra escola. En el cas de no obtenir una resposta favorable, es proposa abandonar l’associació Benimaclet Viu.
5.- Tot seguit, en relació a l’Assemblea General Extraordinària de FAPA-València celebrada el dia 1 de febrer, el president informa sobre el desenvolupament caòtic que va tenir, allunyat de les formes elementals de civilitat i molt per sota dels estàndards de qualitat democràtica exigibles en la nostra societat. La gran quantitat de problemes interns va arrossegar dita assemblea a extrems grotescos. En aquest context, els representants del CEIP Carles Salvador van intentar retirar la candidatura que havien presentat per a la Comissió de Coordinació, però aquest intent no tan sols va resultar infructuós, sinó que aquesta candidatura va ser transformada inopinadament i sense cap mena de justificació en una candidatura a la presidència de l’organisme, que fou votada i, com a resultat de la votació duta a terme, elegida per majoria absoluta (36 vots, davant dels 14 d’una altra candidatura). Davant d’aquest seguit de fets lamentables, el president de l’AMPA llegeix davant l’assemblea un escrit de renúncia a la presidència de FAPA-València, que rep el suport unànime dels assistents.
6.- Finalment, a les 18:25 h es clou la sessió sense que hi haja cap intervenció en l’apartat de precs i preguntes. D’altra banda, queda pendent la concreció de la data de la següent assemblea.

El secretari Vist-i-plau El president

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.