dimarts, 26 d’octubre del 2010

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2010

A les 16:40 hores del dia quatre d’octubre de 2010 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Tresoreria.
3. Activitats extraescolars curs 2010/2011.
4. Informes de la Junta.
5. Precs i preguntes.

En primer lloc, es fa lectura de l’acta de l’assemblea del dia 31 de maig de 2010, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
En relació al segon punt de l’ordre del dia, la tresorera informa que a causa d’un problema informàtic resulta impossible presentar l’estat de comptes en el moment actual, raó per la qual queda ajornada la presentació fins a la propera assemblea.
Pel que fa a les activitats extraescolars, s’informa que algunes de les activitats que es van ofertar no s’han pogut dur a terme a causa de l’escassa demanda. L’única variació que s’ha produït respecte a allò que s’havia previst és la incorporació de l’activitat “Dansa a través del joc”, que es duu a terme en divendres.
D’altra banda, l’assemblea considera que cal buscar una solució a la situació laboral de l’encarregada del canguratge, però queda ajornada qualsevol decisió fins a la propera reunió, quan la Junta s’haurà adreçat a la persona interessada, d’una banda, i a l’empresa Forcuin, de l’altra per tal d’explorar solucions viables a aquesta qüestió.
L’assemblea pren la decisió de cobrar 10 € de matrícula als no socis de l’AMPA que vulguen matricular els seus fills en les activitats extraescolars que organitza l’associació.
La Junta demana davant l’assemblea algun voluntari que puga fer el seguiment de l’escola matinera, per tal de comprovar que funciona correctament. Aquesta petició ha estat motivada pel fet que la persona que se n’encarregava fins ara ja no ho podrà fer durant aquest curs pel fet que ha deixat de ser-ne usuària. D’altra banda, es demana també algun voluntari que vulga encarregar-se’n del pla de prevenció de les drogodependències de l’Ajuntament de València.
Finalment, en aquest punt de l’ordre del dia, alguns membres de l’assemblea transmeten una queixa en relació a l’augment d’un 20% respecte al curs anterior del preu de l’activitat extraescolar de Teatre i Expressió Corporal.
En el quart punt de l’ordre del dia són abordades diverses qüestions:
a) Subvencions: s’han hagut de fer molts tràmits per justificar la subvenció concedida per l’Ajuntament l’any 2008. Finalment, el dia 13 de setembre el president va poder satisfer les exigències de l’administració, de manera que a hores d’ara tot està preparat per poder presentar les factures corresponents a l’exercici de 2010 quan siguen requerides. En canvi, encara hi ha problemes per justificar íntegrament la quantitat necessària per poder cobrar la subvenció a la promoció i ús del valencià. La quantitat adjudicada en aquest cas és de 214 €. Pel que fa a les ajudes de la Conselleria de Benestar Social per a la conciliació de la vida familiar i laboral durant 2010, d’un import total de 2274,98 €, per a l’escola matinera i l’escola d’estiu, cal acreditar documentació suficient i adequada de les despeses hagudes fins el 16 de novembre. A tal efecte, s’han establert converses amb Forcuin per a disposar de la documentació necessària dins del termini previst.
b) Aulari d’Educació Infantil. Mobilitzacions: el dia 28 de setembre, el director del CEIP es va entrevistar amb el Sr. Flórez, tècnic de Conselleria, qui va preveure un termini de dues setmanes perquè el projecte quedés aprovat. Tanmateix, el finançament de l’obra encara es manté com una incògnita. El president de l’AMPA intentarà mantenir una reunió amb l’Administració. D’altra banda, el primer dia de classe, algunes famílies de l’escola, principalment de la classe d’EI 5 anys, van fer una concentració a la porta de l’escola de la qual se’n van fer ressò alguns mitjans de comunicació (Levante, Cadena Ser, El País).
c) Festa 9 d’Octubre: la celebració es farà conjuntament amb el CEIP Pare Català la vesprada del dia 8, amb la col•laboració de l’associació Benimaclet Viu. La festa serà de 17:30 a 19:30. Hi haurà una cercavila que partirà de l’escola en direcció a la plaça de l’església a les 17:10 h. Fins en aquell moment, els xiquets berenaran a l’escola i hi haurà música per acompanyar. El preu de la festa (danses fetes pels alumnes, exhibició de pilota valenciana i jocs gegants) és de 110 € per AMPA.
d) Socis i sòcies: enguany se’ls ha sol•licitat als socis un compte de correu electrònic per poder posar-se en contacte amb ells. El percentatge de socis, en aquests moments, es troba al 60%, desglossat d’aquesta manera: inf. 3 anys: 56%; inf. 4 anys: 56%; inf. 5 anys: 92%; 1r: 62’5%; 2n: 56%; 3r: 68%; 4t: 52%; 5è: 65%; 6è: 18’7%.
e) Loteria de Nadal: aquest any duem el 73912. Se’n faran 1100 participacions a 2’40 € (13’2 sèries). El benefici que se’n traurà, si es ven tota, serà de 660 €. Per tal de no repetir els problemes de l’any passat, la loteria es pagarà en el moment de retirar-la del despatx de l’AMPA.
f) Reunions inicials de les classes: aquest curs la direcció del centre ha autoritzat que un representant de l’AMPA es dirigís als pares en la reunió de grup per tal de fer un sumari balanç de les activitats dutes a terme per l’associació i, alhora, animar a la participació. Els membres que han intervingut o intervindran en aquestes reunions són els següents: 3 anys: Josep; 4 anys: Raquel; 5 anys: Josep; 1r: Maria; 2n: Sara G.; 3r Vicent; 4t: Pilar V.; 5è: Estíbaliz; 6è: Pilar B.
g) Canvis Junta de l’AMPA: a dia d’avui, Mª Carmen Martí deixa de ser vocal voluntàriament. Així mateix, Pilar Boix deixarà la vice-presidència i es quedarà amb extraescolars. Sara Moltó deixarà la tresoreria. Finalment, Josep Revert, quan queden resoltes les qüestions relatives a les subvencions pendents i al nou aulari d’infantil, abandonarà la presidència i la Junta. Finalment, Rosa Gil es presenta voluntària per assumir el càrrec de tresorera.
En el punt corresponent als precs i preguntes es comenten dues qüestions. En primer lloc, que el carnet d’albergista de l’AMPA es troba a disposició de tots aquells grups nombrosos de socis (dotze o més persones) que vulguen fer-ne ús. En segon lloc que caldria comprar un Ràdio-CD per a l’activitat d’expressió corporal.
Sense més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 18:10 hores.

El secretari El president

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.