dilluns, 30 de maig del 2011

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 9 DE MAIG


A les 16:45 hores del dia 9 de maig de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de la Junta Directiva de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs,  d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.       Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.      Torn de paraula per als responsables d’àrea.
3.      Pressupost.
4.      Desenvolupament de les activitats passades.
5.      Instal·lacions.
6.      Extraescolars.
7.      Vesprades de Juny i Escola d’Estiu.
8.      Festa de Fi de Curs.
9.      Precs i preguntes.

En primer lloc es fa lectura de l’acta de la sessió anterior, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.
Tot seguit, la presidenta de l’AMPA pren la paraula per donar algunes informacions preliminars sobre els assumptes que es debatran avui: pressupostos, extraescolars, tardes de juny, etc. En relació a la proposta sorgida de l’assemblea anterior tendent a promoure la realització d’una revista escolar, després de parlar amb la direcció del Centre, es pren la decisió d’ajornar aquest projecte fins al curs vinent.
Pel que fa al punt tercer de l’ordre del dia, s’informa que les despeses previstes fins a final de curs són: el canguratge dels mesos d’abril i maig, l’escola d’estiu i les subvencions a les excursions d’Educació Infantil i sisè de primària. Caldrà, també, pagar la pintura del mural de sisè. Descomptades totes aquestes despeses, el remanent al compte de l’AMPA és d’uns 1500 €.
Quant a la Setmana Cultural, es recorda als assistents que, amb els diners de l’AMPA, van ser subvencionades les activitats sobre el consum i sobre l’arbre. Els membres de l’assemblea fan notar la gran diferència en la participació entre els alumnes d’EI i de Primària. I en relació a la celebració del Dia Internacional del Llibre, és general entre els assistents la sensació de decepció per l’escassa participació que hi ha hagut en aquesta ocasió, si bé és cert que va coincidir amb l’últim dia abans de les vacances de Pasqua.
D’altra banda cal ressenyar els fets esdevinguts al voltant de la vint-i-quatrena Trobada d’Escoles en Valencià, celebrada a Borbotó. Davant la manca de suport efectiu dels membres de l’associació a l’hora d’organitzar el taller que s’havia de dur a terme, la comissió organitzadora de l’AMPA va decidir suspendre’n la participació aquest curs. Tanmateix, un petit grup de persones, que prèviament no havien mostrat cap disposició a ajudar en l’organització del taller, van decidir pel seu compte dur a terme un taller diferent del que la comissió de l’AMPA havia aprovat. Si bé d’aquesta manera es va aconseguir que el CEIP Carles Salvador fos representat en aquesta edició de la Trobada, tot i que de manera esquifida, la Junta considera que les formes emprades per aconseguir aquest fi no són acceptables al si d’una associació que es regeix per normes de funcionament intern estríctament democràtiques.
En el punt de l’ordre del dia dedicat a les instal·lacions es recorda que el problema relacionat amb el sostre d’uralita és responsabilitat de l’Ajuntament. Per això, es farà un escrit acompanyat de fotografies per tal de fer constar que aquest element resulta inacceptable des del punt de vista de la normativa actual. Aquesta mesura de pressió es veu com a inevitable des del moment que si encara no s’hi ha posat una solució és perquè en teoria, al Centre, s’hi han de fer obres per part de l’administració autonòmica. I pel que fa a les obres pendents, la presidenta distribuirà entre els membres de la Junta l’esborrany d’un escrit demanant que aquestes obres es duguen a terme sense més dilació abans de fer-ne l’oportuna tramitació. S’hi adjuntarà, també, la sol·licitud del canvi de les finestres de l’escola i, finalment, la qüestió del sostre d’uralita.
En relació a l’organització de les activitats extraescolars per al curs vinent, s’informa que l’activitat d’anglès es podrà dur a terme en els grups següents: 2n d’EI (Campbell), 1r d’EP (Euroenglish), 2n d’EP (Campbell). Altres cursos, com 4t amb 6 persones interessades o 3r amb 4 persones interessades, han quedat sense grup. Es manté el criteri de grup/any, i cada grup tria l’acadèmia que du a terme l’activitat. Aquest criteri es pot fer extensible a altres activitats que puguen ser proposades sempre que es reunesquen els requisits. Cal tenir en compte, a més a més, la limitació de les infraestructures existents, que en aquests moments poden donar cabuda a tres grups més el grup de teatre. D’altra banda, en circumstàncies especials a causa de la pluja es poden establir torns, però inevitablement hi haurà problemes a mesura que s’incremente la demanda. A més, es farà inevitable una reflexió sobre la naturalesa de les activitats extraescolars que l’AMPA ha d’organitzar en el futur. D’una banda, cal intentar mantenir les extraescolars d’activitats més generals, com les que actualment du a terme FORCUIN, ja que fan una funció important a l’hora d’entretenir els alumnes durant les hores no lectives. Però d’altra banda convindrà incrementar la realització d’activitats més especialitzades que aporten un plus de qualitat a la vida escolar. Per iniciar aquesta reflexió es distribuirà una enquesta demanant a les famílies les expectatives en relació a les extraescolars, l’opinió sobre la continuïtat, les preferències sobre les acadèmies d’anglès, etc. El termini per inscriure’s a les extraescolars serà del 15 de setembre a l’1 d’octubre.
Pel que fa a l’activitat Vesprades de Juny s’informa que hi ha 8 xiquets interessats. Per tal que aquest alumnat pogués ser atès per dos monitors, i no per un de sol, es podria comptar amb la treballadora que fa el canguratge de l’escola. Però abans caldria parlar amb les famílies interessades per veure si estarien disposades a fer-se càrrec de les despeses.
En relació a la festa de final de curs s’hi han considerat fins ara diverses propostes d’empreses diferents. L’opció que compta amb més possibilitats de ser elegida ofereix una rebuda per als xiquets a càrrec d’un personatge Disney, jocs i competicions, dos castells inflables grans i una mini disco per després de sopar. El preu d’aquesta activitat és de 1100 €. D’altra banda, l’assemblea acorda llogar 200 cadires a 0’60 € cadascuna i tres taules per a cada classe a 4 € la unitat. Cal afegir-hi 150 € de transport. També caldrà comprar begudes i snacs per als xiquets. L’assemblea acorda que els no socis de l’AMPA paguen una entrada de 5 € per persona.
En el punt de precs i preguntes es va informar sobre els nous tríptics de l’AMPA per a les noves matrícules i els fulls d’inscripció que es distribuiran. També en aquest punt la presidenta va informar en relació a les subvencions sol·licitades per l’associació.
D’altra banda, l’AMPA del CEIP Pare Català s’ha posat en contacte amb la nostra associació per proposar que l’escola d’estiu es celebre conjuntament entre les dues escoles. Tanmateix, hem hagut de declinar aquesta invitació per tal com la nostra associació ha fet fins ara una escola d’estiu oberta a tots els alumnes de la zona de Benimaclet a fi de garantir que aquesta activitat es puga dur a terme en el nostre Centre i, doncs, donar servei a les famílies que ho necessiten. Davant d’això, l’AMPA del Pare Català ha respost positivament en el sentit que proposaran als seus alumnes que hi vinguen.
L’AMPA del CEIP Pare Català ha proposat també que l’activitat anomenada Vesprades Culturals del Divendres es realitze al CIM de Benimacle i que siga subvencionada per les AMPA de la zona.
Finalment, es recorda que es farà una sessió de l’Escola de pares el dia 10/05.  L’activitat de 10 sessions només es farà en aquells col·legis que tinguen una major demanda.
Sense més assumptes a tractar es va cloure la sessió a les 18:10 h. Es convoca la propera assemblea per al dia 30 de maig.

El secretari                                                        La presidenta
Vicent Torres Beltran                                        Rosa María Gil Calvo
                                                                                                                       

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.