dilluns, 28 de febrer del 2011

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL 7 DE FEBRER

A les 17:00 hores del dia set de febrer de 2011 es va iniciar l’assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Composició de la nova Junta.

3. Informes de la Junta.

4. Precs i preguntes.

En primer lloc, queda aprovada sense esmenes per part dels assistents l’acta de l’assemblea del dia 17 de gener de 2011.

El segon punt de l’ordre del dia, relatiu a la composició de la nova Junta, no s’ha pogut prendre en consideració per tal com, davant l’absència absoluta de candidats per a renovar la vicepresidència, el càrrec ha quedat, a data d’avui, vacant.

Pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia, el president informa l’assemblea sobre diversos temes, tal com es detalla a continuació:

a) En relació a la Trobada d’Escoles en Valencià, que se celebra el dia 17 d’abril a Borbotó, s’indica que les samarretes que es posaran a la venda ja es troben disponibles. Es demanen encarregats que s’ocupen de la qüestió de les paperetes de la rifa i de les samarretes, així com voluntaris per ocupar-se’n de l’organització de les activitats. Cap membre assistent manifesta disponibilitat en aquest moment.

b) A l’assemblea de FAPA que tindrà lloc el dia 19 de febrer hi poden assistir tres persones de l’AMPA degudament acreditades. Només el president manifesta disponibilitat per a assistir-hi davant l’assemblea.

c) La V Jornada reivindicativa tindrà lloc el dia 9 de febrer. Han estat informats FAPA València, els mitjans de comunicació, Benimaclet Viu i els partits polítics. Segons les darreres notícies, el projecte de reforma del col·legi ha estat aprovat, tot i que no es disposa de cap partida assignada.

d) Informe sobre el Consell Escolar del dia 3 de febrer: sobre la festa de Nadal s’hi van expressar opinions diverses; l’Avaluació Diagnòstica Censal duta a terme l’octubre de 2009 va detectar problemes en l’expressió oral en valencià. Ara s’ha de realitzar un pla de millora; el Centre informarà en dates pròximes sobre la festa de Carnestoltes; sobre la possibilitat de fer una falla, es deixa en mans de l’AMPA la decisió al respecte; una comissió de l’AMPA haurà de triar el nou xandall del col·legi; el president ha sondejat la possibilitat de dur a terme una anàlisi del sostre d’uralita; el president hi va comentar l’estudi acústic de l’aula prefabricada.

e) L’assemblea ha de plantejar-se les opcions davant l’Olimpíada Cultural d’aques curs: subvencionar un espectacle teatral, tal com es va fer l’any passat, la compra de llibres o altres opcions.

En l’apartat de precs i preguntes no es va produir cap intervenció, raó per la qual es va cloure l’assemblea a les 17:40 hores.

El secretari El president

Vist-i-plau

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.