dimecres, 2 de febrer del 2011

ACTA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE GENER DE 2011

a les 16:40 del dia disset de gener de 2011 es va iniciar l'assemblea ordinària de l'AMPA del CEIP Carles Salvador de València corresponent al mes en curs, d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Mobilitzacions.

3. Convocatòria assemblea extraordinària.

4. Informes de la Junta.

5.- Precs i preguntes.

En primer lloc, es fa lectura de l’acta de l’assemblea del dia 13 de desembre de 2010, que queda aprovada sense esmenes per part dels assistents.

Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, el president recorda davant l’assemblea el calendari de mobilitzacions acordat en l’assemblea anterior, i comunica que avui s’ha repartit a les famílies comunicació escrita relativa a la tercera jornada reivindicativa. Un membre de l’assemblea pregunta sobre la viabilitat de la participació dels alumnes en la protesta. El president contesta que, fins ara, els actes reivindicatius que implicaven una mínima alteració de l’horari han comptat amb la comprensió adient per part del professorat.

En relació al tercer punt de l’ordre del dia, es convoca assemblea extraordinària de l’AMPA per al dia 7 de febrer de 2011, amb la finalitat de cobrir les vacants de vicepresidència, tresoreria i la vocalia d’activitats extraescolars. Des de la Junta, es demana la màxima participació per part de les persones sòcies.

El quart punt de l’ordre del dia agrupa diversos informes de la Junta:

a) Havent-se produït diverses situacions d’impagament del servei de cangutatge per part de famílies d’alumnes que han abandonat les activitats, l’assemblea acorda, tal com va fer en la reunió anterior, prendre mesures de cara al curs vinent per tal d’impedir que es torne a repetir aquesta situació.

b) L’AMPA ha cobrat les tres subvencions que va sol·licitar el 2010: 2274’98 € de la subvenció de Benestar Social; 214 € de l’ús del valencià; i 400 € de l’Ajuntament de València. A dia 17 de gener hi ha 6401’18 € al compte de l’AMPA a Ruralcaixa. D’altra banda, les subvencions sol·licitades per a 2011 a la Conselleria de Benestar Social ( 2200€ corresponents a l’Escola Matinera i 4600€ corresponents a l’Escola d’Estiu) es van registrar durant el mes de gener.

c) Es traslladen a l’assemblea crítiques a la festa de Nadal que han estat transmeses via email o per altres mitjans. Tanmateix, diversos socis manifesten de manera diàfana que qualsevol opinió que vulga ser tinguda en compte ha de ser expressada per l’interessat a l’òrgan escaient, que en aquest cas és la pròpia assemblea. Després d’això, es reprenen els comentaris sobre el fet que la festa de l’AMPA no es va poder dur a terme i, en general, sobre l’organització de la jornada per part del centre. En aquest punt es manifesten opinions contraposades i valoracions molt diverses. D’altra banda, es planteja la possibilitat de trastlladar l’esmorzar ajornat a una altra data que podria ser el 14 de març, coincidint amb la festivitat fallera.

d) S’informa que el CEIP Carles Salvador participa juntament amb el CEIP Pare Català, l’IES Ferrer i Guàrdia i l’IES Rascanya amb un programa transversal d´activitats esportives extraescolars i de pilota valenciana promogut per l’associació Benimaclet Viu i coordinada per la universitat d´Educació Física. D’altra banda, es fa una votació per tal de decidir si l’AMPA continua formant part de la plataforma Benimaclet Viu, tot satisfent la quota anual corresponent de 100 €, amb aquest resultat: 6 vots a favor, 2 vots en contra, 2 abstencions. Per tant, queda aprovada per l’assemblea la subscripció a dita associació. També s’informa que s’ha realitzat l’estudi acústic del barracó i que s’hi han pogut detectar problemes d’aïllament, condicions acústiques mediocres i deficiències en la fixació de l’estructura que comporten la producció de sorolls molests. Finalment, l’assemblea acorda per unanimitat assumir les despeses de 52 € generades per l’enviament a la seua destinació de la recollida solidària d’ulleres que es va dur a terme durant el mes de desembre.

En el punt de precs i preguntes no es va produir cap intervenció. Sense més assumptes a tractar, es va cloure la sessió a les 17:45 hores.

El secretari El president

Vist-i-plau

Nosaltres som de l'AMPA

La meva foto
No sóc jo ni eres tu. Som moltes i molts i volem ser tots. Véns?. Vine a l'AMPA del Carles Salvador: L'art de formar part.